Epilepsiya müalicəsinin ümumi prinsipləri 

Epilepsiya müalicəsinin məqsədi neyropsixiyatrik və somatik yan təsirlər olmadan tutmaların tamamilə dayandırılması və xəstənin pedaqoji, peşə və sosial uyğunlaşmasını təmin etməkdi. Bəzi  epileptik tutmalar hallarında dərman müalicəsi tələb olunmur. Aşağıdakı hallarda dərman müalicəsindən imtina edə bilərsiniz: a) ilk təcrid olunmuş epileptik tutma; b) EEG-də epileptiform və fokal patoloji aktivlik aşkarlanmırsa nadir (ildə 1-dən çox olmayan) tutma; növbəti birinin baş verəcəyini bilir. Xəstə və yaxınlarına riskin artması və təhrikedici amillərdən qaçınmaq üçün təlimat verilməlidir. Xüsusi uzunmüddətli dərman antiepileptik müalicəsinə yalnız təkrarlanan tutma olduqda başlamaq lazımdır.Mütəmadi yuxu (erkən oyanma əks gösterişdir), zehni rahatlıq, qabiliyyətinə görə aktiv bir həyat tərzi göstərilir. Hiperinsolasiya və hipertermi, həddindən artıq çay və qəhvə qəbulundan çəkinm.:Antihistaminlər, bəzi antidepresantlar, antipsikotiklər, dopamin agonistləri, lokal anesteziklər, serebrolizin, prostaglandin, simpatomimetik stimulantlar (fenillin, pemolin, metilfenidat), xlorokin, indometazin, interferon, izoniazid -əks  göstərişdir. Difteriyaya qarşı  bir peyvənd vurulmamalıdır. 

Dərman tolerantlığına dair laboratoriya müayinələri müalicənin başlanmasından 1 və 3 ay sonra və sonra 4-6 ay aralıqlarla təkrarlanmalıdır. 

Epilepsiya müalicəsi epilepsiya və epileptik sindromların təsnifatına görə epilepsiya formasının diaqnozuna əsaslanır . Bir antiepileptik dərman seçimi buna bağlıdır. Müəyyən bir formaya aid olmağın əsas amilləri etiologiya və serebral lokalizasiyadır. Etiologiya baxımından bütün epilepsiya və sindromlar idiyopatik, simptomatik və ehtimal olunan simptomatik (kriptogen) olaraq bölünür. 

İdiopatik - beynin struktur zədələnməməsi və poligenik və ya çoxfaktorial irsi ilə əlaqəli epilepsiya. bilinən xəstəlik.

Simptomatik - aşkar olunan beyin-üzvi zədələnməsi, məlum metabolik xəstəliklər, inkişaf edən patoloji prosesi nəticəsində yaranan epilepsiya və ya sindromlar. 

Kriptogen - ehtimal ki, səbəbi bəlli olmayan simptomatik epilepsiya və sindromlar. 

Baxışdan lokalizasiyanın, bütün epilepsiya və sindromlar aşağıdakılara bölünür: 1) lokalizasiya ilə əlaqəli (fokal, parsial); 2generalizə olunmuş və 3) fokal və ya generalizə  olduqları barədə dəqiqləşdirilməmiş. 

Farmakoterapiya .Epilepsiya formasından asılı olaraq  dərman seçilir.Farmakoloji müalicəsinə effektiv doza malik ilk seçim ənənəvi dərmanlardan biri (valproat turşusu - VPA və ya karbamazepin - KBZ) ilə monoterapiya ilə başlamaq lazımdır. Plazmadakı dərmanın bərabərləşdirilmiş konsentrasiyasına uyğun gələn müddət ərzində icazə verilən maksimum dozada bir yaxşılaşma əldə olunmazsa, epilepsiya formasına uyğun başqa bir dərman əlavə edilir və uğurlu olarsa, həmin preparatla monoterapiyaya keçməyə cəhd edilir. İlk dərmanın tamamilə ləğvi uğursuz olarsa, xəstə duoterapiyada qalır. Ənənəvi dərmanlar uğursuz olarsa, eyni qaydalara görə tədricən yenilərindən birinə (lamotrigin - LTG, levetirasetam - LVTC, topiramat - TPM, okskarbazepin - OKBZ, gabapentin - GBP) bir dərmana keçirlər. Üçüncü antikonvulsantın (ümumiyyətlə benzodiazepin) qısamüddətli əlavə edilməsi istisna olmaqla, eyni anda ən çox iki antikonvulsant istifadə etmək tövsiyə olunur. Birinci nəsil dərmanlar (barbituratlar və fenitoin - FT)əlavə təsirləri çox olduğuna görə yuxarıda göstərilənlər təsirsiz olduqda  istifadə olunur.  Epilepsiya forması ilə bağlı qeyri-müəyyənlik olduqda, ən geniş təsir spektri olan dərmanla - VPA başlamalısınız. VPA uğursuz olarsa, epilepsiya forması göstərilir və bu forma üçün daha spesifik bir dərman seçilir.  Terapiyanın ləğvi ümumiyyətlə normal EEG ilə 2 i- 3 il arasında tutma olmadıqda edilir. .