​​​​​​​Erkən uşaqlıq dövründə təlimdə ölçmə və qiymətləndirmə

 

İnsanlar doğuşdan başlayaraq həyatlarında dəfələrlə ölçmə və qiymətləndirməyə məruz qalırlar. Körpə dünyaya gəlməmişdən əvvəl onun ana bətnində inkişafı qiymətləndirilir, doğulanda isə həyati funksiyaları Apqar şkalası ilə ölçülür. Formal təlimin başlanğıcı olan erkən uşaqlıq təlimində uşaqların inkişafının dəstəklənməsi üçün onların qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Erkən uşaqlıq dövründə ölçmə və qiymətləndirmə uşaqların bütün inkişafı haqqında məlumat əldə etmək, təlim prosesində uşağın inkişafını izləmək və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə alındıqda, erkən uşaqlıq təlimində digər təlim səviyyələri ilə müqayisədə fərqli qiymətləndirmə və qiymətləndirmə yanaşmalarına rast gəlinir. Bu dövrdə ölçmə və qiymətləndirmədə çoxlu məlumat toplama yanaşmalarından istifadə real qiymətləndirmə üçün zəruridir.

Erkən uşaqlıq təlimində ölçmə və qiymətləndirmə anlayışları "inkişaf qiymətləndirməsi” çərçivəsində ələ alınır. Ölçmə - uşağın inkişafını təsvir etmək üçün istifadə olunan bir anlayışdır. Bu səbəbdən uşağın inkişafı haqqında anlayış əldə etmək üçün ölçmə istifadə olunur. Ölçmədən fərqli olaraq, qiymətləndirmə "uşaqların inkişafı, öyrənmə, sinif mühiti və təlim fəaliyyətləri haqqında məlumatların toplanması və toplanmış məlumatlar vasitəsilə təlim qərarları qəbul etmək üçün bu məlumatların təşkili və şərh edilməsi prosesi" kimi müəyyən edilir. Başqa sözlə desək, qiymətləndirmə ölçmə nəticəsində əldə edilən məlumatlar əsasında qərarların qəbul edilməsini ifadə edir.

Erkən uşaqlıq təlimində ölçmə və qiymətləndirmənin uşaqların həyatlarının bir hissəsi kimi həyata keçirilməsi çox vacibdir. Uşaqlardan alınacaq ölçmələrin ev, məktəb və oyun meydançaları kimi təbii mühitlərdən toplanması etibarlı məlumatların əldə edilməsini təmin edir. Eyni zamanda uşaqları tək bir inkişaf sahəsi yerinə bütün cəhətləri ilə qiymətləndirmək onların inkişafı ilə bağlı düzgün qərarların verilməsini təmin edəcək. Uşaqların bütün inkişafını ölçmək və qiymətləndirmək üçün birdən çox ölçmə və qiymətləndirmə vasitəsi və yanaşmalarından istifadə etmək lazımdır. Eyni zamanda ölçmə qiymətləndirmə davamlı olaraq aparılmalı və uşağın öyrənmə və inkişafını dəstəkləməlidir. Bu səbəbdən uşaqların inkişafını qiymətləndirmək üçün müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarından istifadə olunur. Ümumiyyətlə, bu yanaşmalar; formal, qeyri-formal və alternativ qiymətləndirmə kimi üç əsas qrupda araşdırılır.

 

1. Formal Qiymətləndirmə

Uşağın inkişafını qiymətləndirmək üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş, strukturlaşdırılmış və standartlaşdırılmış vasitələr və materiallardan istifadə etməklə həyata keçirilən prosedurlar formal qiymətləndirmə adlanır. Bu cür qiymətləndirmə əsasən standartlaşdırılmış testlərə aiddir. Standart testlər planlaşdırılarkən və tətbiq edilərkən müəyyən üsullardan istifadə edən ölçmə vasitələridir. Erkən uşaqlıq inkişafının qiymətləndirilməsində geniş istifadə olunan standart testlərə WISC-R, AGTE və Frostig Visual Perception testi kimi üsullar daxildir. Funksiyalarına görə formal qiymətləndirmə vasitələri beş əsas qrupa bölünür: “inkişaf skrininq testləri, diaqnostik testlər, hazırlıq testləri, nailiyyət və bacarıq testləri”.

İnkişaf skrininq (Developmental screening) testlərinə uşaqların inkişaf xüsusiyyətlərini, öyrənmə problemlərini və ya çatışmazlıqlarını müəyyən etmək üçün bütün uşaqlara tətbiq oluna bilən testlər daxildir. Tez-tez istifadə olunan inkişaf skrininq testləri; Ankara İnkişaf Tarama İnventarını, Gazi Erkən Uşaqlıq Qiymətləndirmə Vasitəsini, Marmara İnkişaf Ölçeğini, Denver II Tarama Sınaq Testini misal göstərmək olar. Skrininq testləri ilə uşaqların inkişafı norma və ya meyardan asılı olaraq qiymətləndirilir. Uşaq inkişaf skrininq testlərində yaşıdlarından fərqlənirsə, ikinci addım olaraq diaqnostik testlərdən  istifadə olunur. Diaqnostik testlər, uşağın inkişafı və akademik sahələrdə güclü və ya çatışmazlıqlar olan yönlərini müəyyən etmək və müdaxilə planlarını hazırlamaq üçün hazırlanmış hərtərəfli qiymətləndirmələri özündə cəmləşdirən vasitələrdir. Bu testləri yerinə yetirmək və şərh etmək xüsusi təlim tələb edir və bu səbəbdən bu testlərin idarə edilməsi adətən bu alətlərdən istifadə üzrə təlim keçmiş insanlar tərəfindən həyata keçirilir. Peabody Picture Vocabulary Test, Gessell və Bayley Test kimi alətlər erkən uşaqlıq dövründə istifadə olunan diaqnostik testlərdir.

Başqa bir standart qiymətləndirmə vasitəsi olan hazırlıq testi (readiness test). Uşaqların ibtidai məktəbə hazırlıq səviyyəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu testlərlə məktəb üçün tələb olunan qabaqcadan öyrənmə səviyyələri müəyyən edilir və bu öyrənmə səviyyəsinə uyğun olaraq məktəbə hazır olma ilə bağlı qərar verilir. Nailiyyət testləri (achievement test) uşaqların ümumtəhsil məktəblərində və ya ixtisaslaşdırılmış sahələr üzrə öyrəndiklərini ölçmək və qiymətləndirmək məqsədi ilə tətbiq edilir. Test tapşırıqları konkret sahə üzrə öyrənilməli olan məlumatları əhatə edir, tapşırıqlar isə həmin sahəyə aid kurikulum və dərsliklər əsasında hazırlanır. Nəhayət, uşaqların müəyyən bir sahə və ya peşə üzrə gələcək performansını və uğur səviyyəsini proqnozlaşdırmaq üçün hazırlanmış qabiliyyət testləri (ability test) bu sahədə istifadə olunur. Bu dövrün uşaqları üçün Erkən Riyaziyyat Bacarığı Testi II, McCarthy Child Abilities Scale kimi testlər nümunə olara verilə bilər.

2. Qeyri-formal Qiymətləndirmə

Buraya müsahibə, müşahidə, reytinq cədvəlləri, rubrikalar və fəaliyyət nümunələri kimi qeyri-standart üsullardan istifadə etməklə ölçmə və qiymətləndirmə daxildir. Müəllim gün ərzində uşaqların inkişafını qiymətləndirmək və təhsillə bağlı qərarlar qəbul etmək üçün bu üsullardan istifadə edir. Qeyri-formal qiymətləndirmə ilə uşaqların inkişafı və öyrənmə prosesləri qiymətləndirilir. Məsələn, formal qiymətləndirmə vasitələrindən biri olan AGTE-dən istifadə edildikdə, uşağın aldığı qiymətdən asılı olaraq uşağın inkişafı ilə bağlı “normal inkişaf səviyyəsindən aşağı” kimi nəticəyönümlü qərar qəbul edilir. Qeyri-formal qiymətləndirmədə uşağın müşahidələri əsasında uşağın təlim prosesi zamanı uşağın gəldiyi vəziyyəti müəyyən edilirək “oyuncaqlarını dostları ilə paylaşır” kimi qiymətləndirilir və bu qiymətləndirmə əsasında təlim qərarları verilir. Çox vaxt uşağın inkişafı onun təlim prosesində öz performansı ilə müqayisə edilir.

2.1. Müsahibə

Müsahibə, birbaşa müşahidə edə bilmədiyimiz davranışlar, vəziyyətlər, hisslər və ya perspektivlər haqqında məlumat əldə etmək üçün ən azı iki nəfər arasında müəyyən bir məqsədlə aparılan söhbət kimi müəyyən izah oluna  bilər. Erkən uşaqlıq dövründə istifadə olunan müsahibə müəllimin uşağı tanımaq və qiymətləndirmək üçün uşaqdan və ya ailədən məlumat almasına əsaslanır.

Müsahibələr müsahibə aparılan insanların sayına və planlaşdırılıb-planlaşdırılmamasına görə müxtəlif kateqoriyalara bölünür. İştirakçı  sayına görə; Fərdi və ya qrup müsahibələri,  Plana uyğun olaraq; strukturlaşdırılmış, yarı strukturlaşdırılmış və ya strukturlaşdırılmamış. Fərdi müsahibələrə erkən uşaqlıq dövründə uşaq və ya onun ailəsi ilə ayrılıqda aparılan müsahibələr daxildir. Qrup müsahibələrində müəllim uşaqları tanımaq üçün müsahibəni kiçik və ya böyük qrup şəklində aparır. Bu mərhələdə uşaqların arasındakı ünsiyyət müəllim üçün mühüm məlumat mənbəyinə çevrilir. Strukturlaşdırılmış müsahibələrdə suallar və müsahibənin icra mərhələsi əvvəlcədən nəzərə alınaraq hazırlanmışdır. Bu tip müsahibələrdə izləniləcək yollar təfərrüatlı düşünülmüş olsa da, müsahibə verənə rahatlıq təmin edərkən, müsahibə suallarının və prosesin planlı olması müsahibin prosesdən çox kənara çıxmamasını məhdudlaşdırır. Yarı strukturlaşdırılmış müsahibələrə həm strukturlaşdırılmış müsahibələrdə olduğu kimi əvvəlcədən hazırlanmış suallar, həm də müvafiq sahədə dərin sorğular daxildir. Bu baxımdan yarı strukturlaşdırılmış müsahibəyə  strukturlaşdırılmamış və strukturlaşdırılmış müsahibənin üstünlükləri və mənfi cəhətləri daxildir. Strukturlaşdırılmamış müsahibə isə daha çevik qaydalar və prosedur mərhələləri olan digər müsahibədir. Bu, digər növlərə nisbətən daha çevik olan müsahibə növüdür. Bu üsulda açıq suallar vasitəsilə zəngin və kifayət qədər məlumat toplamaq hədəflənir.

Müsahibə prosesi müsahibələrin planlaşdırılması, aparılması və qeydə alınması və təhlili mərhələlərindən ibarətdir. Bu mərhələlərin mütəmadi olaraq yerinə yetirilməsi və tələblərin yerinə yetirilməsi həm də müsahibənin mühüm elementi olan müsahibini rahatlaşdıracaq və onun müvafiq məlumat almasını təmin edəcək. Erkən uşaqlıq dövründə uşaqla söhbətə başladıqda uşağın özünü təhlükəsiz hiss etməsi vacibdir. Müəllim müsahibə zamanı gülümsəməli və uşağa fərqli hisslər yaşadacaq şəkildə davranmamalıdır. Müsahibələr qeydlər, video çəkilişlər və səs yazıları kimi müxtəlif yollarla qeydə alına bilər. Müsahibələrin təhlilində müəllimin əldə etdiyi məlumatdan istifadə məqsədinə və müsahibənin növünə uyğun üsul seçilməlidir. Erkən uşaqlıq təlimində müsahibə hesabatları çox vaxt uşaqların portfelinə əlavə olunur.

2.2. Müşahidə

Müşahidə uşaqların ölçülməsi və qiymətləndirilməsində ən geniş və effektiv istifadə olunan qeyri-formal üsullardan biridir. Müşahidə çox vaxt yalnız görmə duyğusuna əsaslanan məlumat toplama kimi hesab olunur. Lakin müşahidədə görmə duyğusu ilə yanaşı, başqa hisslər də birlikdə iştirak edir. Başqa sözlə, müşhidə bir insanın duyğu orqanları vasitəsilə başqa bir insan haqqında məlumat əldə etmə üsulu kimi də ifadə edilə bilər. Müşahidə zamanı əldə olunan məlumatları ölçmə və qiymətləndirmə məqsədi ilə istifadə edə bilmək üçün qeydlər götürülməlidir. Müşahidə qeydləri müşahidənin məqsədinə uyğun olaraq müxtəlif üsullarla aparıla bilər.Müşahidə planlı şəkildə həyata keçirilib-keçirilməməsinə görə təsadüfi müşahidə və sistemli müşahidə olaraq iki yerə bölünür. Təsadüfi müşahidədə məlumatlar planın hazırlanmadığı təbii mühitdə əldə edilir.  Ölçmə və qiymətləndirmə məqsədi ilə aparılan sistematik müşahidələrdə müşahidənin məqsədi və diqqət mərkəzi müəyyən edilir, təfərrüatlar və davranışlar mümkün qədər obyektiv şəkildə qeydə alınır. Nəhayət, tək bir müşahidə əsasında qərara gəlmək əvəzinə, təkrar müşahidələr nəticəsində uşaq haqqında qərar verilir. Bu yolla müşahidənin dəqiqliyi və etibarlılığı təmin edilir.

Erkən uşaqlıq təhsilində geniş istifadə olunan müşahidə üsullarına sərbəst müşahidə, lətifələr, yoxlama siyahıları və reytinq cədvəlləri daxildir. McAfee & Leong (2012) müşahidə qeydi üsullarını izahedici, hesablama və təsnifat üsulları kimi üç əsas qrupda təhlil etmişdir (Cədvəl 1). İzahedici qeydlər davranışın ümumi rəsmini çəkir, hesablama üsulları isə davranışın neçə dəfə edildiyini göstərir. Təsnifat və reytinq üsulları digər şəxslərə və əvvəlcədən müəyyən edilmiş standartlara uyğun olaraq sıralanma və reytinq üçün istifadə olunur.

Cədvəl 1.

Müşahidə Qeydiyyatı Texnikaları

                                                                     Qeydiyyatı Texnikaları  

İzahedici                                                         Təsviri hekayələr, lətifə qeydləri, qısa qeydlər,

şəkillər/qrafiklər,  eskizlər,

fotoşəkillər, audio və vizual məlumatlar

 

Hesablama                                                                          Nəzarət qeydləri,iştirak qrafikləri

                                                                  (vaxt jurnalı, hadisə jurnalı)

 

   Təsnifat və dərəcələndirmə                                           Qiymətləndirmə şkalaları, rubrikalar

 

İzahedici qeyd üsullarında müşahidə edilən hadisələr təfərrüatlı şəkildə və hekayə üslubunda qeydə alınır. Bu üsullardan biri olan anekdot (lətifə) qeydləri, bir və ya daha çox uşağın iştirak etdiyi bir mühitdə uşağın davranışındakı mühüm inkişaf hadisələrini qeyd etmək üçün istifadə olunur. Anekdot qeydini apararkən davranışın birbaşa müşahidənin nəticəsi olmasına, müəllimin şərhinin eyni bölmədə yer almasına və tək bir hadisəni izah etməsinə diqqət yetirilməlidir . Bundan əlavə, uşağın inkişaf xüsusiyyətləri və proqram məqsədlərinə nail olub-olmaması da daxil olmaqla davranışlar anekdot qeydlərində qeyd olunur.  Cədvəl 2. altı yaşlı oğlanın idrak inkişafının anekdot qeydlərini göstərir.

Cədvəl 2.

Anekdot Qeydi Nümunəsi

Uşağın Adı/Yaşı: Əli/6

Müşahidə Tarixi: 04.04.2015

Müşahidə olunan məkan və uşaq qrupu: Stol oyuncaqları mərkəzi - fərdi oyun

Müşahidə olunan vəziyyət: Əli stolun oyuncaqlarının mərkəzində çoxlu düymələri olan qutunu götürüb masaya əyləşdi. O, düymələri rənginə və ölçüsünə görə təsnif etdi. O, bütün düymələri yenidən qarışdırdı və dedi: "Mən kiçik və qırmızı düymələri, böyük və qırmızı düymələri ayırdım."

Şərhlər: Əli əvvəllər obyektləri rənglərinə görə təsnif etməmişdi. Əlinin təsnifat bacarıqlarına olan marağı müxtəlif ölçülü və formalı düymələr verilməklə davam etdirilə bilər.

 

Açıqlama üsulları arasında yer alan sərbəst müşahidə, qeyd tutma və ya izah qeydi kimi tanınan müşahidədə müşahidə edilən davranış və ya hadisə anekdot təfərrüatı ilə təsvir edilir. Anekdot yazıları ilə hekayə yazıları arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, anekdot yazıları davranışın və ya hadisənin müəyyən bir hissəsini qısaca təsvir edir, halbuki hekayə yazıları davranışı bütün aspektləri ilə təsvir edir, sanki videoya çəkilir. Bu məqsədlə edilən müşahidələrdə deyilən və edilən bütün davranışlar və ətraf mühit ətraflı şəkildə qeyd olunur. Çox ətraflı qeydlər apardığı üçün müəllimlər tərəfindən daha az istifadə olunur.

Hesablama üsulları müşahidə olunan davranışın müddəti, sayı və tezliyi haqqında məlumatları ehtiva edən qeydlərdir. Bu texnikalarda uşaqlarda müşahidə edilməsi arzu olunan davranışlar əvvəlcədən müəyyən edilir, uyğun forma hazırlanır və yalnız bu formada göstərilən davranışların nə qədər tez-tez müşahidə edildiyi və ya nə qədər davam etdiyi qeyd olunur. Davranışın tezliyini müəyyən etmək üçün tezlik qeydindən, davranışın müddətini təyin etmək üçün isə müddət qeydindən istifadə edilir. Bu şəkildə müəllimlər  uşaqdakı davranışın inkişafa uyğun olub olmadığını müəyyən edir və fərq olduğunu müşahidə etsələr, daha ətraflı incələmə üçün anekdot qeydlərindən istifadə edirlər. Bu üsullar ümumiyyətlə davranışın tezliyini artırmaq və ya azaltmaq üçün istifadə olunur.

Başqa bir hesablama texnikası nəzarət siyahılarıdır. Onlar uşaqların davranışları, bacarıqları və münasibətləri haqqında məlumat toplamaq üçün praktiki və çox yönlü vasitə kimi istifadə olunur. Yoxlama siyahılarını, standartları, təlimat məqsədlərini hazırlayarkənvə ya inkişaf mərhələləri nəzərə alınır. Hazırlanmış yoxlama siyahıları; inkişaf xüsusiyyətlərinə davranış kateqoriyaları, sosial-emosional davranışlar, maraqlar, müəyyən akademik qabiliyyətlər, müəyyən anlayışlar və biliklər daxildir. Yoxlama vərəqləri yaxşı tərtib edilərsə və düzgün istifadə olunarsa, uşaqların inkişafını başa düşmək, onlara rəhbərlik etmək və müvafiq proqram hazırlamaq daha asan olar. Yoxlama vərəqlərinin güclü tərəfləri davranışı həm vaxt, həm də səy baxımından qeyd etməyin asan olması, zəif tərəfi isə uşaqların səriştəsinin bütün mürəkkəbliyini aşkara çıxara bilməməsidir..

Təsnifat və qiymətləndirmə üsulları standartlara və ya digər insanlara uyğun olaraq müəyyən bir bal diapazonunda hansı yerdə olduğu barədə qərarları ehtiva edən və bu qərarların qeydə alınmasını təşkil edən  üsullardır. Bu vasitələrdən biri olan reytinq (dərəcələndirmə)  şkalaları uşaqlarda mövcud olduğuna inanılan davranış dərəcəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.  Reytinq şkalasının güclü tərəfi ondan ibarətdir ki,məlumatların qeyd olunmasını, uşaqların inkişafını izləməyi asanlaşdırır. Reytinq şkalasının zəif tərəfi isə keyfiyyətli reytinq şkalası yaratmağın çətin proses olmasıdır.

Rubrikalar isə  mürəkkəb performansların qiymətləndirilməsinə imkan verən şkaladakı hər bir xal və ya reytinq üçün aydın təlimatları olan təsviri şkalalardır. Vahid, analitik və inkişaf rubrikası olmaq üzrə üç növ rubrikadan istifadə olunur. Vahid rubrikada performansın bütününə görə xal verilərək qiymətləndirmə aparılır. Performans dərəcəsi səriştə səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Məsələn, nitq performansını qiymətləndirmək üçün vahid rubrikalardan istifadə edilə bilər.

Digər rubrika forması olan analitik rubrik performansın detallara ayrıla bilən, ayrı-ayrı mərhələlərdən ibarət olduğu vəziyyətlər üçün üstünlük verilir. Hər bir ayrılmış parçanın qiymətləndirilməsinə (xalların verilməsinə)  və bu xalların toplanmasına əsaslanır. Uşağın sosial bacarıqları ilə bağlı riayət etməli olunan meyarlara əsaslanan və maddələri buna uyğun olaraq düzülüb ballar verilmiş bir qiymətləndirmə vasitəsi analitik rubrikaya nümunə kimi göstərilə bilər.

İnkişaf rubrikasında isə vurğulanır ki, bir performans eyni yaş səviyyəsində olan bütün uşaqlar tərəfindən eyni şəkildə yerinə yetirilə bilmədiyi üçün qiymətləndirmə rubrikada inkişaf prosesi kimi göstərilməlidir. Bunun üçün inkişaf rubrikası birdən çox yaş səviyyəsini əhatə edəcək şəkildə hazırlana bilər və prosesdə uşağın bu miqyasda qiymətləndirilməsini təmin edir.

Rubrikalar çevik,uşaqların performansını istiqamətləndirmək üçün alət olması və müxtəlif səviyyələrdə istifadə oluna bilməsi baxımından çox üstündür. Rubrikaların istifadəsində ən böyük çətinlik müəllimin kriteriyaların işlənib hazırlanmasında və istifadəsində kifayət qədər bacarıqlı olmamasıdır. Rubrikalar, onları qeyd etmək üçün tələb olunan meyarlara görə reytinq şkalasından daha etibarlı mənbələr hesab olunur. Çünki işarələmək üçün ölçülər aydın şəkildə ifadə edilmişdir.

3. Alternativ Qiymətləndirmə

Alternativ qiymətləndirmə uşaqlardan bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirə biləcəkləri real və mənalı iş görmələrini tələb edən qiymətləndirmədir. Alternativ qiymətləndirmədə uşaqların inkişafı və öyrənməsi müşahidə etməklə, tədqiqat nümunələrini toplamaqla və oyuna əsaslanan təcrübələr etməklə qiymətləndirilir. Otantik qiymətləndirmə və portfolio qiymətləndirilməsi bəzən alternativ qiymətləndirmə konsepsiyası əvəzinə istifadə edilə bilər. Lakin onların adları fərqli olsa da, hamısının məqsədləri bir-birinə uyğundur. Alternativ qiymətləndirmədə uşaqların inkişafı haqqında məlumat toplamaq üçün müşahidə və araşdırma nümunələrindən istifadə olunur. Alternativ qiymətləndirmənin məqsədi uşaqları sinif şəraitində, yəni təbii öyrənmə mühitində real qiymətləndirməkdir. O, həmçinin müəllimlərin və uşaqların qiymətləndirmə prosesində fəal iştirakını təmin edir. Alternativ qiymətləndirmənin ən çox bilinən formaları olaraq oyun əsaslı, dinamik, proqram əsaslı qiymətləndirmə və portfolio qiymətləndirməsi göstərilə bilər.

3.1. oyun əsaslı qiymətləndirmə

Oyun əsaslı qiymətləndirmə uşaqlarımın inkişafını və öyrənməsini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən etibarlı qiymətləndirmədir. Oyun əsaslı qiymətləndirmə fərdi və ya qrup şəklində oynayan uşaqların sistematik şəkildə müşahidəsi yolu ilə uşaqların inkişaf və akademik bacarıqları haqqında məlumat əldə etmək prosesi kimi müəyyən edilir. Bu qiymətləndirmədə 3-6 yaşlı uşaqlar sinif otaqları, parklar və ya ev kimi təbii mühitlərdə qiymətləndirilir. Bundan əlavə, oyun əsaslı qiymətləndirmə uşaqlar haqqında məlumatlara birbaşa çıxışı təmin edir . Oyun əsaslı qiymətləndirmə uşaqların bütün inkişaf sahələrini və oyunlarının keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verir. Uşaq oyunda özünü sərbəst aparır və bu, uşağın bütün inkişaf sahələri haqqında müəllimə birbaşa məlumat verir. Bundan əlavə, uşaq oyununun oyun, mühit, istifadə etdikləri materiallar, oyun növü, uşaqlarımın oyun davranışları kimi xüsusiyyətləri qiymətləndirilir. Standart oyun qiymətləndirmə vasitələri, məsələn oyun qiymətləndirmə üçün hazırlanmış "TPBA" və "PİECES" mövcuddur.

Müəllim oyun əsasında qiymətləndirmə aparmaq üçün ilk növbədə məqsədi müəyyən etməlidir.Müəyyən edilmiş məqsədə uyğun olaraq müşahidə ediləcək ərazi və istifadə ediləcək üsullar müəyyən edilməlidir. Məsələn, müəllim oyun əsasında qiymətləndirmə yolu ilə uşağın sosial inkişafını müəyyən etmək istədikdə, (a) sosial oyunların vaxt və tezlik qeydləri, (b) oynadıqları dostlar, (c) sosial bacarıqlar (problem həll etmə, paylaşma və s.) inkişaf rubrikası ilə müşahidə oluna bilər.

3.2. Dinamik qiymətləndirmə

Dinamik qiymətləndirmə uşaqların öyrənmə prosesinə diqqət yetirir və onların öyrənmə potensialını qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Ənənəvi qiymətləndirmə uşaqların öyrənmədə kənara çıxmalarına diqqət yetirdiyi halda, dinamik qiymətləndirmə uşaqların öyrənmə proseslərinə diqqət yetirir. Dinamik qiymətləndirmə özünün institusional əsasını Vıqotskinin öyrənmə, inkişaf və qiymətləndirmə ilə bağlı fikirlərindən alır. Vıqotskinin fikrincə, uşağın inkişafını və öyrənməsini dəstəkləmək üçün uşaq haqqında iki səviyyəni bilmək lazımdır. Bunlardan birincisi, uşağın köməyi olmadan tək başına bir işi yerinə yetirə bilməsi, ikincisi isə böyüklərin və ya daha istedadlı həmyaşıdının köməyi ilə bunu edə bilmə səviyyəsidir. Tapşırığı yerinə yetirmək üçün uşağın dəstəyə ehtiyacı olan bu iki səviyyə arasındakı sahə Proksimal İnkişaf Sahəsi anlayışı ilə izah olunur. Bu əsasdan çıxış edərək dinamik qiymətləndirmə prosesi iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhləni uşağın proksimal inkişaf sahəsində yerləşən mərhələ, yəni uşağın hələ ustalaşmadığı bir mövzuda tapşırığı yardım almadan yerinə yetirməsi təşkil edir. Bu yolla uşağın verilən tapşırığı müstəqil yerinə yetirmə səviyyəsi müəyyən edilir. Əgər uşaq bu mərhələdə verilən tapşırığı uğurla yerinə yetirirsə, bu dəfə daha çətin tapşırıq verilərək müşahidə aparılır. İkinci mərhələ, uşağın tapşırığı kömək ilə edə bildiyi səviyyədir. Bu mərhələdə ona lazımi yardım edilərək birinci mərhələdə təkbaşına yerinə yetirməsini istədiyimiz işi öyrənməsi gözlənilir. Müəllim proses zamanı uşağa hansı təcrübə və dəstək verməli olduğuna qərar verir. Qiymətləndirmə prosesində uşağa verilən kömək  müəllim dəstəyi, həmyaşıd təsiri və ya performansı artıran materialların təmin edilməsi şəklində olur.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qiymətləndirmə prosesində həm müəllim, həm də uşaq fəal rol oynayır. Uşağı qiymətləndirən şəxs müşahidə edərkən neytral rol oynamır, uşağın öyrənmə potensialını müəyyən etmək üçün proses boyu sual verir, ipucu verir. Müdaxilədən əvvəl və sonra uşağın eyni tapşırığa reaksiyası müqayisə edilir və müdaxilədən sonra böyüklərin göstərdiyi dəstəyin miqdarı və istifadə edilən ipucuların sayı kimi xüsusiyyətlərə diqqət yetirilir. O, dinamik qiymətləndirmə vasitəsilə uşağın nə edə biləcəyini, həmçinin işarələrə reaksiyalarını müşahidə edir. Bu yolla müəllim uşağın göstərilən tapşırığı yardımla necə yerinə yetirə biləcəyi və bu yardımı müxtəlif performanslara necə köçürə biləcəyi haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilər.

Dinamik qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərini ümumiləşdirmək üçün üç əsas məqama diqqəti cəlb etmək lazımdır. Bunlardan birincisi, bunu təbii mühitdə interaktiv şəkildə etmək, ikincisi, öyrənmə prosesinə diqqət yetirməkdir və nəhayət, uşaqların cavab vermə bacarığı haqqında məlumat verməsidir. Dinamik qiymətləndirmə ən asan şəkildə "sına, öyrət və təkrar sına" döngüsü kimi həyata keçirilir. Çox vaxt testlər müəllimin müşahidələri və ya uşaqlara verilən suallar kimi qeyri-rəsmi şəkildə aparılır.

3.3. Proqrama əsaslanan qiymətləndirmə

Digər alternativ qiymətləndirmə növü proqram əsaslı qiymətləndirmədir. Bu qiymətləndirməyə bilavasitə erkən uşaqlıq təlimində tətbiq olunan proqramın məzmunu və tədris strategiyaları daxildir. Proqramda xüsusi məqsədlər var ki, bunlara baxılır və bu məqsədlərə nail olmaq mümkün olub-olmamasına görə inkişaf və proqram qiymətləndirilir. Müəyyən edilmiş məqsədlərin ölçülməsi performansın ölçülməsinə bənzər şəkildə həyata keçirilir.

Proqrama əsaslanan qiymətləndirmənin müəyyən proqramların uşağa uyğunluğunu müəyyən etmək,  uşağın məktəbdəki fəaliyyətinə uyğun olan xüsusi proqram və təlim məqsədləri hazırlamaq və proqram vasitəsilə həmin uşağın inkişafını qiymətləndirmək kimi üç əsas məqsədi var. Proqrama əsaslanan qiymətləndirmədə uşaqların fəaliyyəti haqqında məlumat toplayarkən, bütün məlum məlumat toplama təcrübələrindən istifadə edilə bilər.

Nəticədə həm proqrama əsaslanan qiymətləndirmə ilə uşaq qiymətləndirilir, həm də uşağın qiymətləndirilməsi ilə proqramın effektivliyi müəyyən edilir. Proqramda çatışmazlıqlar varsa, onu yenidən təşkil etmək və daha effektiv proqramlar yaratmaq olar.Məsələn, erkən uşaqlıq təhsilində erkən savadlılığın inkişafı proqramı hazırlana bilər. Hazırlanmış proqrama və bu proqramın qazanc və göstəricilərinə uyğun olaraq qiymətləndirmə aparıla bilər. Bu qazanc və göstəricilərə uyğun hazırlanan qiymətləndirmə ilə uşağın qiymətləndirilməsi ilə həm uşağın dil inkişafı qiymətləndirilə, həm də proqramın uğursuz və işləməyən tərəfləri müəyyən edilə bilər. Beləliklə, proqram yenidən təşkil edilir və istifadə olunur, problemlər aradan qaldırılır və daha əvvəl əldə etmək istədiyi qazanc göstəricilərinə çata bilər.

3.4. Portfel

Son alternativ qiymətləndirmə yanaşması, təhsil proqramının məqsədlərinə aid inkişafları görməyə imkan verən portfeldir və bütün proses boyu uşaqların hazırladıqları məhsulları və tədqiqatları sistematik şəkildə toplamaq və təşkil etməklə formalaşan inkişaf sənədidir. Başqa sözlə, portfolio faylda uşağın inkişafını və öyrənməsini ən yaxşı şəkildə əks etdirən nümunələrin sıralanması və paylaşılmasıdır. Portfelin hazırlanmasının məqsədi uşaqların hazırkı vəziyyətini və tərəqqisini müəyyən etmək, tədrisi təkmilləşdirmək üçün yeni məlumatlar əldə etmək və uşaq haqqında məlumatları maraqlı tərəflərə çatdırmaq kimi ifadə edilə bilər. Uşaqların sinifdə və sinifdən xaricdə vəziyyətlərini və fəaliyyətlərini üzə çıxaran portfoliolar uşaqların fərdi performansını müəyyən etməyə imkan verir. Portfoliolar bütün qiymətləndirmə sistemlərinin bir hissəsidir və inkişaf prosesini konkret şəkildə göstərmək baxımından təhsildə bütün maraqlı tərəflər üçün çox faydalıdır. Çevik, məqsədyönlü və sistematik fayllar olaraq qeyd olunan portfellərin əsas məqsədi, uşağın özünü intizam, məsuliyyət hissi və özünü qiymətləndirmə bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.

Portfel hazırlanarkən məqsədin müəyyən edilməsi, portfelə daxil ediləcək sənədlərin seçilməsində uşağın rolu, məzmuna daxil olan sənədlərdə olması lazım olan məlumatlar nəzərə alınmalıdır. Beləliklə, həm uşaq, həm də müəllim öz inkişafını görəcək, ailə və digər maraqlı tərəflər fərqli araşdırmalar və qeydlərlə uşağın inkişafını konkret olaraq müşahidə edə biləcəklər. Aşağıdakı cədvəl  5 yaşlı uşaq üçün hazırlanmış portfel nümunə səhifəsini göstərir.

 

Ad-soyad: Baran Kara

Koqnitiv və Psixomotor İnkişaf #Sənəd 1

 

İlin əvvəli (X)            Tarix: 13.01.2017                                        Uşaq başlatdığı()

İlin ortası (X)             İlk dəfə müşahidə edilən davranış ()           Müəllimin başlatdığı(X)

İlin sonu()                  Adətən etdiyi (X)